E-PLATFORM MEMBERSHIP APPLICATION

Basic Information/ Thông tin cơ bản của doanh nghiệp

Contact Person/ Thông tin người liên lạc (Required)

Legal Representative Person/ Người đại diện pháp luật

(Fill this if Legal Representative Person and Contact Person are not the same/ Nếu người liên hệ và người đại diện pháp luật là một thì không cần điền phần này)

Additional Information/ Thông tin bổ sung

Legal Structure/ Cơ cấu pháp lý:


Type of company/Loại hình công ty:
Type of business/ Loại hình kinh doanh:
(If you have flyers or brochures about your company, please send it to us)
(Nếu như có flyer hoặc brochure giới thiệu về công ty, xin vui lòng gửi cho chúng tôi)

Brochures or flyers:

Typical Product/Sản Phẩm Tiêu Biểu

(If you have products information (includes product code, name, product description ,…), please attach their description together with this form)
(Nếu bạn có thông tin về sản phầm (như mã sản phẩm, tên, mô tả về sản phẩm ,…), vui lòng đính kèm mô tả chi tiết về các sản phẩm đó và gửi về cho chúng tôi)

Product Description:

Your Company Logo:

Your Name Card:

By clicking CONFIRM button below, you have confirmed that your company would like to become NSO’s e-Platform member.
Bằng việc nhấn xác nhận dưới đây, quý công ty đã đồng ý trở thành thành viên của hệ thống NSO e-Platform.

Please check the box below